Phone : 043-556161

Facebook : สำนักกิจการนักศึกษา มรภ.ร้อยเอ็ด

สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ้ด


มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด SOURCE OF KNOWLEDGE FOR A LIFETIME แหล่งความรู้ตลอดชีวิต สถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

 • หนังสือขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔ ดาวน์โหลด
 • ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ดาวน์โหลด
 • แบบแจ้งความประสงค์มอบทุนการศึกษา(ภายใน) ประจำปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลด
 • คู่มือการให้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ดาวน์โหลด
 • วิศวกรสังคม นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 "เรื่องราวที่อยากจะบอก"
 • แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด ...
 • หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงิน กยศ.102 ดาวน์โหลด...
 • หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2566 รายละเอียด...
 • คู่มือ ขั้นตอนการจัดทำสัญญากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) (ชั้นปีที่ 1 (รหัส 65) หรือชั้นปีอื่นๆ ที่ขอกู้มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเป็นครั้งแรกและที่เปลี่ยนหลักสูตรสาขาวิชา) ประจำปีการศึกษา 2565 รายละเอียด...
 • คู่มือการจัดทำแบบเบิกเงินกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภาคเรียนที่ 1/2565 ชั้นปีที่ 1 (รหัส 65) หรือชั้นปีอื่นๆ ที่ขอกู้มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเป็นครั้งแรก และที่เปลี่ยนหลักสูตรสาขาวิชา) รายละเอียด...
 • แบบฟอร์มใบสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 -5 ประจำปีการศึกษา 2565 รายละเอียด...
 • แบบฟอร์มขอผ่อนผันการคัดเลือดทหารกองประจำการประจำปี พศ.2566 ดาวน์โหลด...
 • คู่มือการให้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รายละเอียด...
 • หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รายละเอียด...
 • หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนว/ที่ปรึกษา กยศ.103 ดาวน์โหลด...
 • หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงิน กยศ.102 ดาวน์โหลด...
 • แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด ...
 • สมุดบันทึกการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ที่มุ่งจิตอาสา นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รายละเอียด...
 • แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รายละเอียด...

 • ติอต่อสอบถาม

  Telephone : 043-556161
  Email : [email protected]
  Website: sa.reru.ac.th

  ที่อยู่
  อาคารทีปังกรวิทยกิจ
  เลขที่ 113 ม.12
  ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ
  จ.ร้อยเอ็ด 45120