Site Search
** คู่มือ ขั้นตอนการจัดทำสัญญากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) (ชั้นปีที่ 1 (รหัส 65) หรือชั้นปีอื่นๆ ที่ขอกู้มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเป็นครั้งแรกและที่เปลี่ยนหลักสูตรสาขาวิชา) ประจำปีการศึกษา 2565 รายละเอียด...
** คู่มือการจัดทำแบบเบิกเงินกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภาคเรียนที่ 1/2565 ชั้นปีที่ 1 (รหัส 65) หรือชั้นปีอื่นๆ ที่ขอกู้มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเป็นครั้งแรก และที่เปลี่ยนหลักสูตรสาขาวิชา) รายละเอียด...
** ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่องนักศึกษาที่ได้รับทุนส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ฉบับที่ 1/2565 รายละเอียด...
** องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครขอรับทุนการศึกษาแก่นักศึกษาผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 รายละเอียด...
** เลื่อนกำหนดส่งแบบกรอกแบบประวัติรับการเสนอชื่อเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2565 รายละเอียด...
  ** คู่มือการจัดทำแบบเบิกเงิน ภาคเรียนที่ 1/2565 ชั้นปีที่ 2-5 (รหัส 61,62,63,64) ที่เคยกู้ยืมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดแล้ว รายละเอียด...
  ** รายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลการสำรวจชุดกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รายละเอียด...
  ** แบบฟอร์มใบสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 -5 ประจำปีการศึกษา 2565 รายละเอียด...
  ** คู่มือการให้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รายละเอียด...
  ** รายชื่อผู้สมัครวิ่งที่ได้รับการคืนเงิน รอบที่ 1 รายละเอียด...
  ** หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รายละเอียด...
  ** ตารางการใช้สนามกีฬาเพื่อทำการสอนของอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสาขาวิชาพลศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 รายละเอียด...
  ** หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนว/ที่ปรึกษา กยศ.103
  ** หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงิน กยศ.102
  ** แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด ...
  ** สมุดบันทึกการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ที่มุ่งจิตอาสา นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รายละเอียด...
  ** ประกาศ เรื่องผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์รับมอบทุนการศึกษา ดร.นงรัตน์ อิสโร เลขานุการประจำ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และที่ปรึกษา ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ รายละเอียด...
  ** แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รายละเอียด...