HOME RERU
กองทุน กยศ. และ กรอ.
 
ปรัชญา
  เพิ่มประสบการณ์ด้วยกิจกรรม สร้างคุณธรรมนำปัญญา
วิสัยทัศน์
  สำนักกิจการนักศึกษา เป็นหน่วยงานที่มุ่งเสริมสร้างประสบการณ์ เพื่อพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อผลิตบัณฑิต ที่พึงประสงค์ และเป็นที่ยอมรับของสังคม
พันธกิจ
  สำนักกิจการนักศึกษา เป็นหน่วยงานที่สำคัญของมหาวิทยาลัย ที่มีกระบวนการในการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ให้กับนักศึกษาด้วย รูปแบบ Q - Green University
  Q : Quality คุณภาพของนักศึกษา
  G : Good Governance ยึดหลักธรรมาภิบาล
  R : Research - Based ใช้การวิจัยเป็นหลักฐานในการพัฒนา
  E : Economy Sufficiency ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  E : Environment พัฒนาสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่น น่าอยู่ น่าเรียน
  N : Network สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
 
   


ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ
นักศึกษาทุน
ศิษย์เก่าสัมพันธ์
ศูนย์ DSS
กิจกรรมชมรม
งานทะเบียนราษฎร์
หอพักภายในและในเครือข่าย
ข้อมูลการเงินและงบประมาณ
งานประกันคุณภาพ
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
กระดานสนทนา
เอกสารดาวน์โหลด
 
จำนวนผู้เข้าชม  
Website counter  คน  
   
 
   
   
...................................................................................................................................................................................................................................
  • สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120
  • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ 043556161 แก้ไขล่าสุด 21-11-2013