1.ความเป็นมา
  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีภารกิจในการจัดการศึกษา พัฒนางานวิจัย บริการวิชาการ ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี สนับสนุนส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมุ่งผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู ภารกิจด้านการผลิตบัณฑิตถือได้ว่า เป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งของมหาวิทยาลัย เพราะมีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการผลิตบัณฑิตเป็นสัดส่วนสูงมาก เมื่อเทียบกับภารกิจด้านอื่น ๆ โดยหนึ่งในหน่วยงานที่มีความสำคัญต่อการผลิตบัณฑิตคือสำนักกิจการนักศึกษาซึ่งก่อตั้งขึ้นพร้อมกับสถาบัน ราชภัฎร้อยเอ็ดใน พุทธศักราช 2542 โดยจัดตั้งเป็นสำนักกิจการนักศึกษา มีผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ มีแบ่งการบริหารภายในสำนักกิจการนักศึกษาออกเป็น 6 ฝ่าย คือ ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายสวัสดิการและงานอนามัย ฝ่ายแนะแนวสนเทศและบริการอาชีพ ฝ่ายกิจกรรม ฝ่ายพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา และฝ่ายกีฬาและนันทนาการ เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมในพุทธศักราช 2547 สถาบันราชภัฎร้อยเอ็ดได้ถูกยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด มีการแบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวง เป็น 1 คณะ 1 สำนักงาน สำนักกิจการนักศึกษาได้ถูกจัดเป็นหน่วยงานตามโครงสร้างใหม่ เป็นฝ่ายกิจการนักศึกษา สังกัดกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี แบ่งงานออกเป็น 3 งาน คือ งานเลขานุการ   งานพัฒนานักศึกษา และงานบริการนักศึกษา ต่อมาปี พุทธศักราช 2552 เมื่อมหาวิทยาลัยมีจำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับนักศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ฝ่ายกิจการนักศึกษา จึงได้ยกฐานะเป็นสำนักกิจการนักศึกษา ตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด เป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและ มีฐานะเทียบเท่าคณะในคราวประชุม เมื่อวันที่ 19 มกราคม พุทธศักราช 2552 โดยแบ่งส่วนราชการในสำนักกิจการนักศึกษาที่มีฐานะเทียบเท่ากองเป็น 4 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานอำนวยการ กลุ่มงานบริการนักศึกษา กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา และกลุ่มงานพัฒนานักศึกษา ปัจจุบัน สำนักกิจการนักศึกษา แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มงาน คือ งานอำนวยการ ศูนย์วัฒนธรรมและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ศูนย์กีฬาและนันทนาการ
2.วิสัยทัศน์
  นักศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข  เป็นผู้ใฝ่รู้ มีภาวะผู้นำ มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึกต่อสังคม เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  รักและภูมิใจในสถาบัน  โดยใช้กิจกรรมเป็นกระบวนการพัฒนานักศึกษา
3.พันธกิจ
 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีคุณธรรม และจริยธรรม จิตอาสา นุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำนึกในความเป็นไทยและมีความรักและผูกพันท้องถิ่น ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงจะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ \

2. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่าทางวัฒนธรรมของชาติ

3. น้อมนำส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการทำงานและการดำเนินชีวิต

4.ประเด็นยุทธศาสตร์
 

        ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาท้องถิ่น
เป้าประสงค์ที่ 1.1  ผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
กลยุทธ์   1.1.1 เปิดหลักสูตรที่เป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน
1.1.2 จัดการศึกษาด้วยกระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลายและทันสมัย
1.1.3 จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์บัณฑิตที่พึงประสงค์
1.1.4 จัดกิจกรรมกีฬา ส่งเสริมสุขภาพ
1.1.5 จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
1.1.6 จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
1.1.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
เป้าประสงค์ที่ 1.2  วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์   1.2.1 ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
1.2.2 สนับสนุนวิจัยที่นำศาสตร์ของพระราชามาเป็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
1.2.3 ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ท้องถิ่นร้อยเอ็ดศึกษา

        ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการ
เป้าประสงค์ที่ 4.1  เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีศูนย์ข้อมูลและระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย
กลยุทธ์   4.1.1 พัฒนาศูนย์ข้อมูลและระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย
             4.1.2 ส่งเสริม สนับสนุนนักศึกษาและบุคลากรให้เข้าถึงระบบข้อมูลและสารสนเทศอย่างครอบคลุมทุกพื้นที่และอย่างมีประสิทธิภาพ
             4.1.3 พัฒนาระบบข้อมูลและระบบสารสนเทศทางด้านหลักสูตร นักศึกษา ศิษย์เก่า งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และโครงการ พระราชดำริที่นักศึกษา บุคลากรและผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
            4.1.4 มีงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ
            4.1.5 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการ
เป้าประสงค์ที่ 4.2  เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับท้องถิ่นองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
กลยุทธ์  4.2.1 ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

            4.2.2 ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์ข้อมูลร้อยเอ็ดศึกษา
5.เอกลักษณ์ (Uniqueness)
 

“เครือข่ายและการทำงานเป็นทีม”
          เครือข่าย              :       ความสามารถในการร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย

          การทำงานเป็นทีม :       ทำงานแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในหน่วยงาน
6.อัตลักษณ์ (Identity)
 

กล้าคิด จิตอาสา

นิยามอัตลักษณ์บัณฑิต
         กล้าคิด
การคิดเชิงนวัตกรรม มีความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการสื่อสาร และแสดงออกอย่างเหมาะสม          
มีภาวะผู้นำ
         จิตอาสา
มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการพัฒนาท้องถิ่น สังคม และสภาพแวดล้อม

ตัวชี้วัดอัตลักษณ์บัณฑิต
กล้าคิด
- มีโครงการที่รับผิดชอบแสดงให้เห็นความคิดสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมในด้านความคิด
- มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างเป็นทางการ
- มีความเป็นผู้นำสามารถแสดงออกต่อที่สาธารณะในทางสร้างสรรค์
จิตอาสา
- กิจกรรมพัฒนาท้องถิ่นและสภาพแวดล้อม
- มีโครงการในการพัฒนาท้องถิ่น/สังคม/สภาพแวดล้อม